Asansör Sektörümüz Küresel Pazara Hazır

Yayın TarihiNisan-Mayıs, 2021 by Şevki Şarlıoğlu Yazdır

Çin’de içilen bir çorbanın ardından dünyaya yayılan Korona virüs, yer kürenin küresel köy olarak tanımlanmasındaki haklılığı bir kez daha ortaya çıkarmış durumdadır. Ülkeler arası nüfus hareketliliği ve sürdürülen ticari faaliyetler virüsün yayılım hızını artırmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. Nüfusun bir bölümü virüs dolayısıyla hastalığa yakalanmış, bir bölümü ise virüsten korunmak amacıyla günlük rutinini değiştirmiştir.

Mikro düzeyde insan hayatını bütünüyle etkileyen bu virüs, orta düzeyde işletmelerin, makro düzeyde ise ülkelerin ve uluslararası organizasyonların ekonomik durumunu etkilemiştir. Süreci en az hasarla atlatmaya çalışan ülke yönetimleri, sanayi üretimlerini öncelikli olarak kendi ihtiyaçlarını karşılamak yolunda planlamak durumunda kalmıştır. Dolayısı ile bu süreç sağlık başta olmak üzere her sektörde yerli ve milli üretimin önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Yerli ve milli üretim açısından Türkiye’ye rekabet avantajı sağlama potansiyeline sahip stratejik öneme sahip sektörlerden biri asansör sektörüdür. Asansör üreticisi işletmelerimiz küresel piyasada rekabet edebilecek yeterliliğe ve güce sahiptir. Yani sektörümüz küresel pazara hazır durumdadır. Ancak işletmelerimiz için bu dönüşümü hızlandıracak bir değişim süreci gerekmektedir. Sektör genel hatlarıyla incelendiğinde; asansör üreticisi işletmelerimizin yerel ölçekte başarılı çalışmalar yürüttüğü ve aile işletmelerinin yoğun olduğu dikkat çekmektedir. Bu yapının sürdürülebilir bir yönetim anlayışına evrilmesi, dünya pazarına hazırlık açısından büyük bir gerekliliktir. Teknoloji ve verimlilik odaklı üretim, işletmelerin ve sektörün gelişim sürecini hızlandıracaktır. Bakanlığımızın da öncelikleri arasında yer alan katma değeri yüksek üretim, asansör sektörü için de küresel rekabette avantaj sağlayarak ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlayacaktır.

Sivil toplum örgütleri de sektörün gelişim sürecini tetikleyecek potansiyele sahiptir. Küresel rekabet açısından birlikte hareket etmek ve Türkiye adına ortak bir marka yaratmak asansör sektöründeki sivil toplum örgütlerinin öncülüğünde gerçekleştirilebilir. Sektörde yer alan işletmelerimizin farklı parçaların üretiminde ön plana çıktığı görülmektedir. Bu durum, üretim kapasitesinin geniş bir yelpazeye dağılımı açısından olumlu bir veridir. Dolayısı ile bütün sektörün ihtiyacını karşılayacak bir üretim yapısı mevcuttur. Farklı parçaların üretimi açısından en yüksek kaliteye ulaşan işletmelerin tek çatı altında bir araya gelmesi, ulusal bir marka üretimine olanak tanıyacak ve bu kümelenmiş üretim dünya pazarında tek yumruk olarak mücadele edecektir.

Buraya kadar sıralananlar sektör açısından sanayicilerin sorumluluklarının altını çiziyordu. İşin kamu ayağı ise Bakanlığımız tarafından takip edilmektedir. Bakanlığımız sanayiye ilişkin politikaların belirlenmesine ilişkin çalışmaları bir plan dahilinde gerçekleştirebilmek adına stratejik sektörler belirlemektedir. Bu sektörlerin belirlenmesinde gelişime ve küresel rekabete açık yönleri dikkate alınmaktadır. Asansör ve parçalarına dair üretim de Bakanlığımız tarafından stratejik sektör olarak seçilmiştir. Böylece kamu teşviklerinde öncelik sağlanacaktır. Kredi ve hibe başvurularında benzer kolaylıklar asansör üreticilerinin yanında olacaktır. Bakanlığımız ve İstanbul İl Müdürlüğümüz asansör sektörü ile sürekli etkileşim halindedir. Sektörün stratejik olarak seçilmesi, her gün yeni gelişmelere açık olduğunun da habercisidir.

Bakanlığımız asansör sektörü açısından denetim çalışmalarına dair çerçeveyi de çizen otoritedir. Yasal çerçevenin çizilmesi noktasında; insanların can ve mal güvenliğini korumak, çevreyi korumak, piyasadaki haksız rekabeti önlemek, uluslararası pazarda ülkemiz ürünlerine dair kalite ve güvenilirlik düzeyini artırmaya yardımcı olmak, mevzuata uygun olmayan ithal ürünlerin ülkeye girişine engel olmak, yerli üreticileri ve milli ekonomiyi korumak temel amaçlardır. Bu amaçlar bağlamında farklı yönetmelikler ile sektöre ilişkin çeşitli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir:

Asansörler ve asansörlere ait güvenlik aksamlarının karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşulları ile piyasa gözetim ve denetim esasları belirlenmiştir.

Asansörlerin periyodik kontrolüne ilişkin usul ve esaslar ile asansör periyodik kontrollerinde görev alacak olan A tipi muayene kuruluşlarının yetkilendirilmesi, yükümlülükleri ve denetimlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

İnsanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin, insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere tescili, işletilmesi, bakımı, garanti ve satış sonrası hizmetleri ile hizmet denetimi ve mevcut asansörlerin iyileştirilmesiyle ilgili uyulması gereken kurallar belirlenmiştir.

İnsanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansöre yönelik gerçekleştirilecek olan piyasa gözetimi ve denetiminin usul ve esaslarını belirlenmiştir.

Belirtilen düzenlemeler, Bakanlığımızın sektöre ilişkin denetime verdiği önemi göstermektedir. Son yayımlanan Asansör Piyasa Gözetim ve Denetim Yönetmeliğinde, (önceki yönetmelikler bağlamında gelen geribildirimlerin dikkate alınmasının bir sonucu olarak) “Ürün Güvenliği” ön plana çıkarılmıştır. Bu yönetmelik bağlamında tüm illerdeki asansörlerde ürün güvenliği üzerinde yoğunlaşması istenmiştir. Göze çarpan bir diğer nokta ise garanti süresi içerisindeki asansörlere yönelik PGD faaliyeti gerçekleştirilecek olmasıdır.

Bakanlığımızın tüm taşra teşkilatında olduğu gibi İstanbul İl Müdürlüğü olarak bizler de asansör sektörüyle yakın etkileşim içinde bulunuyoruz. Sektör temsilcisi olan derneklerle iş birliği yaparak belirli aralıklarla bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Her yönetmelik değişikliğinde gerek TASİAD gerekse AYSAD ile irtibata geçerek bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. Konuya ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir.

2020 yılında İl Müdürlüğümüz ve TASİAD yetkililerinden oluşan bir heyet ile asansör üreticilerimize ziyaretlerde bulunduk. Üretim süreçlerini yerinde görmemize ve işletmelerin sorunlarını birebir görüşmeler aracılığı ile üreticilerimizden dinlememize vesile olan bu ziyaretler, tarafların bir araya gelmesi adına da önem taşımaktadır. Kamu tarafının önceliklerinin ve yürütülen çalışmaların sanayiciye iletilmesi de bu ziyaretlerin olumlu sonuçlarından bir diğeri olmuştur. Covid-19 bu ziyaretlerin hızını kesmiş olsa da sürecin normalleşmesinin ardından üreticilerimize ziyaretlerimiz sürecektir.

Bunların yansıra yine Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş olan A tipi muayene kuruluşları ile her 3 ayda bir toplantı düzenleyerek sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Amacımız İstanbul’daki bütün asansörleri güvenli hale getirmektir. Bakanlığımız İstanbul’daki mevcut asansör sayılarına ulaşmak amacıyla 2020 yılında Anadolu ve Avrupa yakasında hizmet veren elektrik dağıtım şirketleri ile protokol yapmıştır. 2020 yılında tarafımıza yaklaşık 250 bin civarında asansöre ilişkin bilgi gelmiştir. Bu çalışma halen devam etmektedir.

İl Müdürlüğümüz aktif olarak asansör denetimlerinde de rol almaktadır. Bakanlık talimatı veya vatandaş başvuruları ile başlatılan denetimlerde hem asansör güvenliğine bakılmakta hem de hizmet yeri denetimi yapılarak bakımcı firmanın yetkinliği kontrol edilmektedir. Amacımız ilimizde bulunan tüm asansörlerin vatandaşlarımız tarafından güvenli bir şekilde kullanılması sağlamaktır.

İl Müdürlüğümüz, Bakanlığımızın öncelikleri doğrultusunda insanların can ve mal güvenliğini korumak, asansör sektörünü geliştirmek, sektörün ihracattaki payını artırmak ve gerekli destekleri sunarak küresel pazara hazırlamak bağlamında çalışmalarını sürmektedir. Bu kapsamda sivil toplum örgütlerimiz, sanayicilerimiz ve üniversitelerimiz ile her türlü iş birliğine açığız. Türkiye’nin yolunu açacak her türlü girişimin yanındayız.

Şevki Şarlıoğlu, 1976 yılında Kırıkkale’de doğdu. Ortaöğretimi tamamladıktan sonra ticaret hayatında aktif rol almıştır. Madencilik, nakliye ve enerji gibi farklı sektörlerde faaliyetlerini sürdüren Şarlıoğlu, 2001 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığında göreve başlamıştır. Çalışma hayatı ile birlikte yükseköğrenimine devam ederek Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisansını Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalında tamamlamıştır. 2016 yılından itibaren Şube Müdürü olarak İstanbul ilinde görev yapmaya başlamıştır. Halen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğünde Piyasa Gözetim ve Denetim Şube Müdürü olarak görev yapan Şarlıoğlu, bir çocuk babasıdır.