Asansör PGD Yönetmeliği Yayımlandı

Yayın TarihiKasım-Aralık, 2020 Yazdır

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, 16 Ekim 2020 tarihinde, 31276 sayılı Resmî Gazete’de yeni “Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği” yayımlandı.

Sektörün ilgili birimlerinden de görüş alınarak üzerinde çalışılan yeni yönetmelik, 3 bölüm ve 18 maddeden oluşuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Mayıs 2020’de başlattığı bir çalışma ile asansörlerin Piyasa Gözetim ve Denetiminin daha fazla asansör üzerinde yapılabilmesi ve uygulamada karşılaşılan çelişkili durumların ortadan kaldırılabilmesi için PGD Yönetmeliği’nde düzenlemeye gittiğini bildirmişti. Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED) de yönetmelik ile ilgili detaylı bir çalışmayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bir rapor halinde sunmuştu. Değişen yönetmelikte dikkat çeken maddeler ise şöyle;

Garanti süresi 3 Yıl Oldu, Tanımlarda Değişiklik Yapıldı

Birinci bölüm, madde 4’te önemli tanımlar yeniden ele alındı; “t” bendinde yer alan “Sorumlu” tanımı ve “h” bendinden yer alan duyusal inceleme tanımı revize edildi. Ayrıca 4. Madde “ı” bendindeki “Garanti Süresi”; “6/4/2019 tarihli ve 30737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği doğrultusunda asansör monte eden tarafından piyasaya arz edilen her asansöre piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla en az üç yıl olmak üzere verilen süreyi” şeklinde tanımlandı.

Asansörü Monte Eden Bakımını da Alacak

4. Madde “i” bendinde ; “Garanti Kapsamındaki Asansör”; “Asansörü piyasaya arz edenin veya onun yetkili servisinin, Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği kapsamında garanti süresi içerisinde bakım faaliyetini yürüttüğü asansör” tanımlarıyla yer aldı. Bu ekleme ile asansörü monte eden firma, asansörün bakımını da yapacak, asansör sahibinin bu bakımı monte eden firma ya da yetkili servisi dışında bir yere vermesi halinde ise asansörü garanti kapsamından çıkartılacak.

“Güvensizlik Şüphesi” İfadesi Kaldırıldı

Daha Önce Genel Esaslar Madde 5’in 6. bendinde yer alan PGD denetimi ile ilgili ifadelerde yer alan “güvensizlik şüphesi” açıklaması kaldırılarak; “PGD sonucunda denetim personeli, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk veya ilgili teknik düzenlemeye aykırılık veya güvensizlik belirtisi veya güvensizlik tespitinde bulunabilir.” ifadeleri ile değiştirildi.

Piyasaya arz koşulları

Madde 5 Genel Esaslar 7. bendinde; asansörün piyasaya arzının kabulü ile ilgili olarak ise şu şartlar yer aldı:

  • Asansör monte eden tarafından AB uygunluk beyanının düzenlenmiş olması.
  • İlgili idare tarafından tescil belgesinin düzenlenmiş olması.
  • Asansöre ilişkin montaj faturasının düzenlenmiş olması.
  • Asansöre ait tescil öncesi ilk periyodik kontrol raporunun düzenlenmiş olması.

Asansör Monte Eden Firmaya Savunma Hakkı Verildi

Asansör PGD Yönetmeliği’nin 8. maddesi olan “Teknik Düzenlemeye Aykırılık” bölümünde asansörde oluşacak teknik sorun ya da uygunsuzluklara dair yeni düzenlemelere yer verildi. Buna göre; asansörde tespit edilen uygunsuzluklar, asansörü monte eden firmaya iadeli taahhütlü posta ile veya Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri kapsamında bildirilecek. Asansör monte eden, tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin savunmasını il müdürlüğüne yazılı olarak iletebilecek. Monte eden firma beş iş günü içerisinde savunmada bulunmaz ya da savunması yeterli bulunmaz ise uygunsuzlukların asansör monte edenden kaynaklandığı kabul edilecek. Savunmanın yeterli görülmesi halinde ise uygunsuzluğa sebep olan gerçek ya da tüzel kişi sorumlu olarak kabul edilecek.

Uygunsuzluğun Giderilmesi İçin Süre 30 Gün

Savunmanın ardından yapılan incelemeler ile sorumlu olduğu tespit edilen gerçek ya da tüzel kişi, denetimi yapan İl Müdürlüğüne uygunsuzlukları içeren bildirimin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde düzeltme işlemlerini gerçekleştireceğine dair taahhütte bulunması durumunda, İl Müdürlüğünce kendisine en fazla otuz iş günü düzeltme süresi verecek.

Sorumlu Tespit Edilemezse

8. Madde, “g” bendinde; “Sorumlunun asansörün uygunsuzluğunu gidermek için taahhütte bulunmaması ya da taahhütte bulunmasına rağmen verilen süre zarfında uygunsuzluğu gidermemesi durumunda, asansörde bulunan uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi bina sorumlusu tarafından sağlanır”, ifadesine yer verilmiştir. Asansördeki uygunsuzlukların giderilmesi için yapılan masraflar ise bina sorumlusu tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumluya rücu edilebilecek.

Takip eden bentte ise; İl Müdürlüğünce sorumlunun tespit edilememesi ve bina sorumlusunun, asansördeki uygunsuzluğa sebep olan sorumluyu belgelerle ispatlayamaması halinde, asansörde bulunan uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi bina sorumlusu tarafından sağlanacak. Ancak böyle bir durumda test ve muayene ile test ve muayene takip işlemlerine ilişkin masraflardan bina sorumlusu sorumlu tutulamayacak.

Güvensiz Asansör Piyasaya Arz Edene Ciddi Yaptırımlar Olacak

Asansör PGD Yönetmeliği’nin 14. maddesinde, bir yıl içerisinde üçten fazla güvensiz asansör piyasaya arz eden onaylanmış kuruluşa ve asansör monte eden firmaya ciddi yaptırımlar getirileceği de bildiriliyor. Buna göre; Denetimi gerçekleştiren İl Müdürlüğünce PGD faaliyeti sonucunda bir yıl içinde üçten fazla güvensiz asansörün piyasaya arz edildiğinin tespit edilmesi halinde asansör monte edene ait bilgiler ilgili onaylanmış kuruluşa bildirilerek, asansör monte eden hakkında ilgili mevzuat şartlarını taşıyıp taşımadığı hususunda yeniden değerlendirme yapılması istenecek.

Böyle bir durumda, asansörü monte eden firmanın ilgili mevzuatın gerektirdiği şartları taşıyıp taşımadığına ilişkin yapılan yeniden değerlendirmenin sonucu onaylanmış kuruluş tarafından Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğüne bildirilerek, monte eden firmanın sorumluluklarını yerine getirilmediği tespit edilmesi halinde Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış kuruluş hakkında Kanunun 9. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan yaptırımlar uygulanacak.