Kişisel Verilerin Korunması

ELEVATOR WORLD Inc. olarak, Kişisel Verilerin Korunması mevzuatına uygun hareket edebilmemizi teminen, size hizmet sağlayabilme ve hizmetlerimizi geliştirebilme doğrultusunda yürüttüğümüz operasyonlarımız kapsamında mevzuatın istisna kıldığı haller haricinde kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılması hususunda açık rızanızı almamız gerekmektedir.

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla aramızdaki sözleşmesel ilişkinin ifası gereğince veya kanunlarda öngörülen sair sebeplerle hizmetlerimizin işleyişi ve geliştirilmesi çerçevesinde toplanmaktadır. ELEVATOR WORLD Inc. tarafından söz konusu kişisel verileriniz bünyemizdeki yayın ve bültenlerin size ulaştırılması, duyuru/kutlama ve sair içeriklerle gönderilecek hediye ve iletilerle şirket tanınırlığını arttırmak ve hizmetlerimizin tanıtımına, pazarlanmasına yönelik genel veya kişiye özel reklam, duyuru kampanya bilgilerinin sağlanması, daha iyi hizmet sağlamak amacıyla müşteri memnuniyet veya şikâyetlerinin yönetilebilmesi suretiyle müşterilere daha iyi hizmet verebilmek ve sadakat programımız çerçevesinde müşteri anketleri yapabilmesi ve sizlere geri bildirim yapabilmesi gibi sair amaçlarla işlenmektedir. Sözleşmenin ifası, veri güvenliği, şirketimizin bağlı olduğu şirketin grup politikalarına uyum ve yukarıda belirtilen diğer amaçlarla yurt içindeki ve Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere ilgili diğer ülkelerde bulunan ELEVATOR WORLD Inc’in kullandığı mailing sistemine benzer sistemlere şirketimizin bünyesindeki veri tabanı ve ortak kullandığımız veri tabanlarına, başvurularının onayının alınacağı kurum ve kuruluşlara, resmi kurumlara, yetkili temsilcilere, sigorta şirketlerin, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına, çağrı merkezi hizmeti veren şirketlere, nakliye ve kargo gönderimi için aracı olarak kullandığımız şirketlere, bilcümle hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişilere aynı şekilde sözleşmenin ifası ve hizmetlerin görülmesi maksadıyla aktarılmaktadır. Daha detaylı bilgi talep ettiğiniz takdirde şirketimize yazılı olarak ya da bizzat başvuruda bulunabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmesi halinde düzeltilmesi talep etme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesi veya yok edilmesini ya da anonim haline getirilmesini talep etme; bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkacağını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme; kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarar uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme; haklarınızın olduğunu hatırlatmak isteriz.

Kişisel verilerinizin, yasa gereği sözleşmenin ifası için gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde, işbu onayınız ile şirketimize vereceğiniz kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işleneceğine, yurtiçi veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılacağına rıza göstermektesiniz.

Elevator World Inc., kişisel verilerinizi, bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri çerçevesinde, alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu, başvuru formunu doldurarak; Küçükbakkalköy Mh. Kayışdağı Cd. No:115/6 Ataşehir, İstanbul, Türkiye adresine (Noter vasıtasıyla vb. yollarla) gönderebilir ya da ilgili formu info@elevatorworld.com.tr kayıtlı elektronik posta adresine elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

ELEVATOR WORLD Inc.