“Enerji ve Gelecek“ IV. Enerji Verimliliği Kongresi’nin Ana Teması Oldu

Yayın TarihiKasım-Aralık, 2017 Yazdır

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen IV. Enerji Verimliliği Kongresi, 13-14 Ekim 2017 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

“Enerji ve Gelecek” ana temasıyla, Türkiye’de Enerji Planlaması, Yönetimi ve Enerji Verimliliği sürecinde gelinen durumun ve çözüm önerilerinin ortaya konulduğu kongrenin açılış konuşmalarını, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, MMO Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Özmural ve Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Tekin Öztürk yaptı.

64 yıla varan tarihinde, çağdaş, demokratik, üreten, sanayileşen bir Türkiye yaratılmasına katkıda bulunacak çalışmalar gerçekleştirmeyi ilke edindiklerini belirten MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, “Yalnızca örgütlü üyelerinden aldığı güç ile çalışmalarını sürdüren Odamız, meslek alanlarına ilişkin olarak kamu ve ilgili tarafların bilgilendirilmesini sağlamaya yönelik platformlar oluşturmakta, oluşan platformlarda yer almakta; bu zeminlerde oluşan görüşleri ilgili yerlere ulaştırmadaki takipçi tavrını sürdürmektedir.” dedi.

Çakar konuşmasını şöyle sürdürdü; “Enerji toplumsal yaşamın ve biz makina mühendislerinin ağırlıkla çalıştığı, ülke sanayisinin en temel girdisi konumundadır. Enerji dönüşüm sistemleri, yalıtım, enerji performans değerlendirmeleri, enerji verimli ve çevre uyumlu taşıtlar, ısıtma, soğutma, iklimlendirme ve sıhhi tesisatların tasarlanması, uygulanması, atık enerjinin geri kazanımı; kojenerasyon tekniklerinin kullanımı ve bu amaçlara uygun cihaz, ekipman ve sistemlerin tasarımı, imalatı ve kullanımı; enerji ile ilgili konulardan bazılarıdır ve doğrudan makina mühendisliği meslek uygulama alanları arasındadır. Bu nedenle Oda olarak enerji ve bağlantılı konularda geçmişten beri bir dizi çalışma yürütmekteyiz. Doğalgaz Kongresi, Enerji Verimliliği Kongresi, enerji konulu Tesisat Kongreleri, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumları; ülkemizde bu alanda yapılan öncü etkinlikler arasında yer almaktadır.

Enerji talebi artıyor

Dünya enerji sahnesinde enerji kaynaklarının kullanımı ve bu kaynaklar üzerindeki hâkimiyet kavgası doruk noktaya ulaşmıştır. Enerji kaynaklarının kullanımı, ülkelerin egemenlik ve bağımsızlıklarıyla iç içe geçmiştir. Ülkemizde nüfus artışı ve sanayileşmeye bağlı olarak enerji talebimiz hızla artmaktadır. Dünya ortalamasının üç misli bir enerji talebi ile karşı karşıyayız. Artan enerji ihtiyacımızın ucuz, sürekli ve güvenli bir şekilde karşılanmasında yaşanan sıkıntılar ülkemizin en önemli problemlerinden biridir. Stratejik bir planlamanın olmaması, ithal doğalgaza dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerinin teşvik edilmesi, kamunun enerji yatırımlarından çekilerek mevcut zenginliklerimizin değerlendirilmemesi sorunlarımız arasında yer almaktadır.

Dışa bağımlılık yüzde 75,9 gibi çok ciddi bir boyuta ulaşmıştır

Türkiye bugün doğalgaz, petrol, kömür, petrol koku ithalatında ve dünya “net enerji ithalatında” ön sıralarda yer almaktadır. Ayrıca proje stoku gerçek ihtiyacın üzerindedir. Toplum yararını gözetmeyen serbestleştirme ve özelleştirme politikaları kapsamında plansızca ve ihtiyacın çok üzerinde elektrik üretimi amaçlı tesisin yapımı için lisans verilmekte ve teşvik edilmektedir. Bu projelerin 35 milyar dolar tutarındaki kredilerinin nasıl geri ödeneceği sorusunun tek yanıtı, ne yazık ki faturanın yine halka ödetileceği şeklindedir. Plansız, çevre ve toplumla uyumsuz yatırım alanlarında halkın istemediği projeler üretim ve yaşam alanlarını tahrip etmektedir. Ülkemizin enerji ihtiyacı esas olarak yeni enerji arzı ve ithal enerji kaynağına dayandırılmış, fosil kaynaklı ithalata dayalı yüksek maliyetli yatırımlar yapılmıştır. Dışa bağımlılık yüzde 75,9 gibi çok ciddi bir boyuta ulaşmıştır ve bağımlılık oranı her yıl biraz daha artmaktadır.

Enerji ihtiyacı nüfustan daha hızlı artıyor

MMO Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Özmural ise açılışta şöyle konuştu; “Dünyada yıllık nüfus artışından daha fazla enerji talebi artışı yaşanmaktadır. Ülkemiz de gittikçe artan bir enerji talebiyle karşı karşıya olup, nüfus artışıyla birlikte enerji kullanımı; sanayi, ulaşım ve binalarda hızla artmaktadır. Sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu fosil yakıtların hızla tükenmesi, enerjinin verimli kullanımını daha da önemli hale getirmektedir.

Enerji Verimliliği, Ülkemiz artan enerji talebini riskine karşılık en kolay, en ucuz ve doğrudan bir yoldur. Hali hazırda Ülkemizin yaklaşık olarak bina sektöründe yüzde 30, sanayi sektöründe yüzde 40 ve ulaşım sektöründe yüzde 15 olmak üzere enerji tasarruf potansiyeli mevcuttur.

Mevcut tesislerde enerji verimliliğinin artırılması, yeni kurulacak sistemlerde enerji verimli teknoloji ve ekipman kullanımı ile enerji yoğunluğunun düşürülmesi, ülkemiz ekonomisinin gelişimine çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca, sanayileşme ve denetimsizlik yüzünden halkın yaşamını tehdit eden çevre kirliliğinin engellenmesinde, iklim değişikliği ve küresel ısınma ile etkin bir mücadele yöntemi olan enerji verimliliği dünyanın korunması için önemli bir adımdır.” dedi.

“Dünya’da ve Türkiye’de Enerji Verimliliği ve Gelecek” konulu açılış oturumunun ardından, Enerji Verimliliğinde iklim, çevre politikaları, Enerji santrallerinde verimlilik, Sanayide Enerji verimliliği uygulamaları başlığında 4 farklı oturum gerçekleşti. Etkinliğin devamında; Sanayide Enerji verimliliği uygulamaları - Kojenerasyon, Soğutma sistemlerinde Enerji Verimliliği, Elektrik üretiminde verimlilik, Enerji Yönetimi ve ISO 50001, Alternatif Yakıtlar ve Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği öncelikli tasarım ve yatırımlar, Binalarda Enerji Verimliliği, Ulaşım ve tarımda enerji verimliliği başlıklı toplam 16 oturumda 61 bilimsel sunum gerçekleştirildi.

Enerji Verimliliği ve uygulamaları konusunda faaliyet gösteren 9 firma kongreye stantlarıyla katılarak katılımcılar ve üretici firmalarla bir araya geldi.

650 civarında katılımın gerçekleştiği IV. Enerji Verimliliği Kongresi’nde, Mühendis ve teknik elemanlar ile öğrenciler de bir araya geldi. Bilimsel ve Teknolojik Araştırma oturumları aracılığıyla, konusunda uzman kişi ve kuruluşlar, akademisyenler, ürün ve hizmet üreticileri bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Ülkenin dört bir yanındaki sektörle ilgili akademisyenleri, kamu ve özel sektör yetkililerini, sektörde ürün ve hizmet üreten firmaları, işletmeleri ve çalışanlarını bir araya getiren Enerji verimliliği kongrelerinin ilki 01-02 Haziran 2007 tarihlerinde, ikincisi 09-11 Nisan 2009 tarihlerinde, üçüncüsü ise 31 Mart-2 Nisan 2011 tarihlerinde gerçekleşti. 🌐